Tham Sân Si

Tác giả:

Vấn vương chi một chữ tham
Tham tình tham nghĩa tham lam mọi điều
Vướng si còn khổ hơn nhiều
Si mê chẳng biết những điều thiệt hơn
Sân là ngọn lửa óan hờn
Cả rừng công đức cũng tuôn theo giòng
Lòng thường tự nhủ lấy lòng
Ráng từ bỏ sân si cùng với  tham

Thảo luận cho bài: "Tham Sân Si"