Thăm sư cụ ngày mùa

Tác giả:

Sân chùa thơm mùi rơm
Lúa chín phơi khắp ngõ
Phòng trai sao rộng rinh?
– Sư cụ đi gặt tổ
Cho đàn con thương binh
Bông trang đỏ giữa mùa
Tiếp khách thay sư cụ.

Thảo luận cho bài: "Thăm sư cụ ngày mùa"