Thầm thì

Tác giả:

Gió lẩm nhẩm đêm thầm thì cỏ mộ
Sổ sinh thời tình mắc nợ chưa vay.

Thảo luận cho bài: "Thầm thì"