Thân gửi Ngân Giang nữ sĩ

Tác giả:

Chỉ trách khi vay, mấy cũng ờ
Tiền thì tiêu hết, chẳng ra thơ
Văn chương trước hãy lo đền nợ
Cơm áo sau rồi sẽ liệu cơ
Đã nổi tài danh từ thuở ấy
Hãy nâng sự nghiệp lúc bây giờ
Nợ đâu đã trót đem mang lấy
Rút ruột tằm ơi, gắng nhả tơ.
Bài thơ này nhà thơ Tú Mỡ viết đáp lời bài “Thân gửi Tú Mỡ” của nữ sĩ Ngân Giang.

Thảo luận cho bài: "Thân gửi Ngân Giang nữ sĩ"