Than Nợ

Tác giả:

Quản chi công nợ có là bao !

Nay đã nên to đến thế nào ?
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi
Chục năm chục bảy tính nhiêu sao ?
Ra đường kẻ cả dừng chân hỏi
Vào cửa người sang ngửa mặt chào
Quyết chí phen này trang trải sạch
Cho đời rõ mặt cái thằng tao

Thảo luận cho bài: "Than Nợ"