Than sự thi

Tác giả:

Cử nhân: cậu ấm Kỉ,
Tú tài: con đô Mĩ.

Thi thế mà cũng thi!
Ới khỉ ơi là khỉ!

Thảo luận cho bài: "Than sự thi"