Than Sự Thi

Tác giả:

Cử nhân: cậu ấm Kỷ ,
Tú tài : con đô Mỹ
Thi thế mà cũng thi !
Ới khỉ ơi là khỉ !

(1) ấm Kỷ và con của đô lại Mỹ, đều là kẻ dốt nát, vì đút tiền được đỗ.

Thảo luận cho bài: "Than Sự Thi"