Thằng Ăn Cướp! Thanks !

Tác giả:

Thằng ăn cướp! thanks !
Dẫu gì ta cũng cảm ơn mày
thằng kẻ cướp!

nhờ mày
ta thấy dân ta yêu nước
trừ ra có mỗi mình ta…

Dẫu gì ta cũng cảm ơn mày
thằng đạo tặc!

nhờ mày
ta thấy dân ta nghèo nhưng không nhục
họa chăng có mỗi mình ta…

dẫu gì
ăn cướp cũng đôi khi cần
nó giúp dân ta biết la
“cướp!cướp!”

họa chăng chỉ có mình ta
ngậm bồ hòn
bảo “ngọt!”

Thảo luận cho bài: "Thằng Ăn Cướp! Thanks !"