Tháng giêng

Tác giả:

Rằm tháng Giêng em lễ đền Trấn-Võ
Ngực đòng ngân chuông tháp cổ buông đồng.

Thảo luận cho bài: "Tháng giêng"