Thăng Long hoài cổ

Tác giả:

ây Sơn trực bắc thướng Long Biên,
Thử nhật hồi đầu tứ thập niên.
Vạn cổ sơn hà nhưng đế Việt,
Tam triều văn vật uý Nam thiên.
Thương nhan bạch phát do tồn giả,
Lưu thuỷ hành vân khước diểu nhiên.
Nhật lạc cô thành thu sắc mộ,
Ký hồi vãng sự cánh thuỳ liên.

 

Dịch nghĩa

Quân Tây Sơn kéo thẳng ra Bắc đến thành Long Biên,
Ngoảnh đầu lại ngày ấy đã bốn mươi năm rồi.
Muôn xưa sông núi hãy còn người Việt làm chủ,
Ba triều văn vật để lại trời Nam lâu dài.
Mặt xanh tóc bạc người hãy đương còn,
Nước chảy, mây bay cảnh sao vắng vẻ.
Mặt trời lặn, thành trơ sắc thu đã muộn,
Mấy hồi việc trước, ngậm ngùi lại biết thương ai!

 
Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

Thảo luận cho bài: "Thăng Long hoài cổ"