Thằng Mõ

Tác giả:

Mõ này cả tiếng lại dài hơi
Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi
Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi
Kim thanh rền rĩ khắp đôi nơi
Trẻ già chốn chốn đều nghe lịnh
Làng nước ai ai phải cứ lời
Trên dưới quyền hành tay cắt đặt
Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi.

Thảo luận cho bài: "Thằng Mõ"