Thanh bình

Tác giả:

Bế môn cao ngoạ Tầm Dương thành,
Tuý đảo càn khôn liễu bán sinh.
Khởi tích lạc hoa – tằng lạc phách,
Hà phương vong thế – dĩ vong hình.
Đăng tiền Quỷ Hoả tầm giai thoại,
Mộng lý Đào Nguyên tục cựu minh.
Hưu quái ngã môn chung nhật lạc,
Tại phong yên xứ hữu thanh bình.

 

Bản Hán văn dựa vào bản phiên âm để viết, chưa có bản đối chiếu.

Thảo luận cho bài: "Thanh bình"