Thành pháo

Tác giả:

Tượng tượng, xe xe xé lẻ rồi
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi.
Ðố ai biết được quân nào kết?
Mã cũng chui mà tốt cũng chui.

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 54, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Thành pháo"