Thành Pháo

Tác giả:


Tượng tượng, xe xe xé lẻ rồi
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi
Ðố ai biết được quân nào kết ?
Mã cũng chui mà tốt cũng chui

 

Thảo luận cho bài: "Thành Pháo"