Thảo nguyên

Tác giả:

Em đi chiều bỏ không
Thất tình loang bóng cỏ
Lá đem những mảnh chiều
Trút đầy lên nỗi nhớ

Tê tái của lòng anh
Đem ghè mà khó vỡ
Gọi em tàn cơn mưa
Thảo nguyên còn để ngỏ
Đông 1988

Thảo luận cho bài: "Thảo nguyên"