Thật giả

Tác giả:

Có anh bộ đội sắm đồng hồ
Thật giả không rành, bụng cứ lo
Bèn hỏi cô hàng. Cô tủm tỉm:
Giả là như thật. Khó chi mô!
(1987)

Thảo luận cho bài: "Thật giả"