Thất nghiệp

Tác giả:

Em bố trí lịch tim tuần một buổi
Ca đôi tình thất nghiệp hỏi sáu ngày

Thảo luận cho bài: "Thất nghiệp"