Thật Vô Tích (1)

Tác giả:

Trời đất sinh ra chán vạn nghề
Làm thầy, làm thợ, lại làm thuê
Bác này mới thật là vô tích
Sáng vác ô đi, tối vác về !

(1) Thật vô tích: Ý thật là vô tích sự

Thảo luận cho bài: "Thật Vô Tích (1)"