Thất vọng

Tác giả:

Thôi anh đừng viết thư
Mỗi dòng một thêm tội
Thày mẹ em mất rồi
Em có thày mẹ mới
Đêm nay sao lặn góc trời
Bây giờ em được mồ côi.
(1952)

Tập thơ Những bài thơ lẻ

Thảo luận cho bài: "Thất vọng"