Thấy

Tác giả:

Đụng một kẻ ngấm đủ mặt cái ác
Sống một ngày lội qua cả kiếp người

Ăn nói khó hơn yêu ghét khó hơn
Đi suốt ngày đời vẫn nguyên chỗ cũ

Đố kỵ gian manh thấp khớp tháo dạ
Tháng ba đầu cành hoa bưởi còn kia

Va quyệt và xây xát
Nhân tình lầm lũi đi
2003-2005

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Thấy"