Thề

Tác giả:

Hẹn nhau chung một lối về

Yêu nhau còn hứa còn thề làm chi
Một ngày gió cuốn bay đi
Tình rơi như lá còn gì không em ?

Thảo luận cho bài: "Thề"