Thề bồi

Tác giả:

Đất lở đá mòn một hai chìm nổi
Thề bồi lời cát lỗi phải lầm sông.

Thảo luận cho bài: "Thề bồi"