Thề Non Nước (Serment De Fidélité)

Tác giả:

Andantino

[4/4 – C]

Nước non nặng một lời thề,
Nước đi, đi mãi, không về cùng non.
Nhớ lời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày,
Xương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Trời tây ngã bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non thời nhớ nước, nước mà quên non.
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa.
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước không nguôi lời thề.

(2001)

Tham Khảo: honque.com

Thảo luận cho bài: "Thề Non Nước (Serment De Fidélité)"