Thế sự nổi chìm

Tác giả:

Thế sự phù trầm hưu thuyết trước,
Ai công đâu mua chuốc sự đời chi.
Duy cầm, duy kỳ, duy tửu, duy thi,
Thú vui phong hoa tuyết nguyệt.
Đường xuất xử có buổi cùng, buổi đạt,
Cuộc hành tàng nào ai có ai không.
Chữ công danh đã tạc với non sông,
Cơ vinh hiển hẹp gì trong phú tái.
Tuế tự dương hồi xuân cánh tại,
Khổ hết rồi âu phải cam lai.
Thôi thì thôi tiền định an bài,
Sầu cho nát lòng người chi nữa.
Ngô thử thời hành thử sự,
Dẫu hành tàng xuất xử cũng tuỳ nghi.
Thực tài ứng biến tri cơ.

 

Thế sự phù trầm hưu thuyết trước
Chữ Hán: 世事浮沉休說著 (Việc đời chìm nổi sá kể chi).

Sách “Việt Nam ca trù biên khảo” chép tác giả bài này là Trịnh Đình Thái. Các sách “Ca trù” và “Hoa Dung tiểu lộ” cho là của Cao Bá Quát.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Thế sự nổi chìm"