Thế Thái Nhân Tình

Tác giả:

Thế thái nhân tình gớm chết thay

Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi, khôn thành dại
Ðã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một bàn tay
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.

Thảo luận cho bài: "Thế Thái Nhân Tình"