Thệ viết hữu cảm

Tác giả:

Mười mấy năm trời một chữ tình,
Duyên tơ này đã sẵn đâu đành.
Mái mây cắt nửa nguyền phu phát,
Giọt máu đầy hai chén tử sinh.
Một kiếp đã thề cùng dạ thắm,
Trăm năm đừng phụ với đầu xanh.
Mai sau lòng chẳng như lời nữa,
Dao búa nguyền xin luỵ đến mình.
誓曰有感 – Có cảm xúc thì viết lời thề.

Thảo luận cho bài: "Thệ viết hữu cảm"