Theo tình nguyện quân qua biên giới năm 1952

Tác giả:

Chỉ thấy núi thấy cây thấy suối
Nào biết đâu biên giới là đâu
Giật mình, nghe một tiếng chào
Đất mình vừa vượt, đất Lào vừa sang
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Theo tình nguyện quân qua biên giới năm 1952"