There ‘s Only You – Please Don’t Go Away

Tác giả:

Một chiều nào, mà ta đã quen nhau trên chiếc cầu


There ‘s only you in my heart

Thảo luận cho bài: "There ‘s Only You – Please Don’t Go Away"