Thi cơm rượu

Tác giả:

Kể tuổi nhà min ngoại bốn mươi,
Văn min khấp khểnh, học min lười.
Ba năm một hội thi cơm rượu,
Bốn bể nhiều anh góp nói cười.
Bảng hổ bảng mai nghiêng mất cả
Chợ Rồng, chợ Bến dạo xe chơi
Văn chương chẳng thấy kêu rằng tốt,
Chỉ tốt hai hàng lúa mạ thôi.

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 61, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Thi cơm rượu"