Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm

Tác giả:

Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm

Nhạc bảo sơn trân mãn Việt tê,
Uổng linh quốc khoá phạp chu đề.
Khả liên diêm sách tri thù lợi,
Quản Trọng khu khu dụng nhất Tề.

Dịch nghĩa

Của báu ở miền núi đầy dẫy phía tây nước Việt
Mà luống những để cho việc chi dùng của nhà nước thiếu bạc
Đáng thương cho mối lợi nhỏ mọn của việc lập sổ sách muối
Mà Quản Trọng vẫn cứ khăng khăng dùng trong một nước Tề

 

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm"