Thi Hỏng

Tác giả:

Mai không tên tớ, tớ đi ngay, 
Giỗ Tết từ đây nhớ lấy ngày 
Học đã sôi cơm nhưng chửa chín 
Thi không ăn ớt thế mà cay . 
Sách đèn phó mặc đàn con trẻ, 
Thưng đấu nhờ tay một mẹ màỵ 
Cống hỉ, mét xì, đây thuộc cả, 
Chẳng sang Tàu, tớ cũng sang Tây . 

Thảo luận cho bài: "Thi Hỏng"