Thi phúc

Tác giả:

Này này Hương thi đỗ khoa nào?
Nhân hậu thay lòng quan thượng Cao!
Người ta thi chữ, ông thi phúc
Dù dở, dù hay, ông cũng vào

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, Nxb Văn hóa – Thông tin, 1998

Thảo luận cho bài: "Thi phúc"