Thị tử Hoan 示子懽 • Dặn con là Hoan

Tác giả:

Vị hữu quan thì dục tố quan,
Hữu quan thuỷ giác tố quan nan.
Hoạn đào chỉ dĩ khinh tâm trạo,
Lợi cục hà năng lãnh nhãn khan.
Lãng chú kim ngân nang dĩ khánh,
Bất tri hà đổ tịch tương tàn.
Ngô nhi tự tín thông minh tại,
Tằng phủ ngô ngôn yết toạ đoan.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chửa được làm quan những ước quan,
Được làm mới thấy khó vô vàn.
Thuyền chèo bể hoạn lòng nên nhẹ,
Lợi bén hơi đồng mắt chớ tham!
Dốc hết bạc vàng nay túi rỗng,
Hòng chi đen đỏ lúc canh tàn!
Con dù vẫn cậy thông minh đấy,
Hãy chép lời cha dán trước bàn!

Thảo luận cho bài: "Thị tử Hoan 示子懽 • Dặn con là Hoan"