Thiên Sứ Bâng Khuâng

Tác giả:

Trịnh Cung


 

Con chim, con chim về đậu bên người,
Là thiên sứ đó, là tôi cũng chừng.
í a a
Tôi lại là chim,
là thiên sứ đó, là tôi cũng chừng…
Vô tình em thả (í a) bâng khuâng,
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau,
để phần mai sau…
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau thiên sứ về trời,
thiêm sứ về trời,
Ở lại
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu,
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu…

 

Thảo luận cho bài: "Thiên Sứ Bâng Khuâng"