Thiếp Yêu Chàng Chịu Hên Xui

Tác giả:

Thiếp  yêu  Chàng

(Đọc xuôi)

Vui ran pháo nổ tiếng xuân sang

Mãi thắm tươi son sắt đá vàng

Bùi-ngọt-đắng-cay-chua-mặn=lạt

Nhục-vinh-hiền-nịnh-quý-hèn-sang

Đùi rung, chí khoái, khinh danh lợi

Mũi nở, tâm an, vứt bạc vàng

Đui-điếc, trắng-đen, cao-thấp mặc

Xui hên chịu vậy, thiếp yêu chàng !

Chịu  Hên  Xui

(Đọc ngược)

Chàng yêu thiếp vậy, chịu hên xui

Mặc thấp-cao, đen-trắng, điếc-đui

Vàng bạc vứt, an tâm, nở mũi

Lợi danh khinh, khoái chí, rung đùi

Sang-hèn-quý-nịnh-hiền-vinh-nhục

Lạt-mặn-chua-cay-đắng-ngọt-bùi

Vàng đá sắt son tươi thắm mãi

Sang xuân tiếng nổ pháo ran vui.


Thảo luận cho bài: "Thiếp Yêu Chàng Chịu Hên Xui"