Thiệt Thòi

Tác giả:

Ai nhất thì tôi thứ nhì
Ai mà hơn nữa tôi thì (là) thứ ba
Ai thứ ba thì tôi thứ tư
Ai mà hơn nữa thì tôi (là) sau cùng

Ở đời muôn sự chỉ thế thôi
Tranh nhau hơn thiệt, buồn ơi là buồn
Ở đời chớ vội (là) cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau (là) người cười

Ai lắm tài thì tôi chịu thấp hèn
Ai nhiều mưu trí, tôi làm kẻ ngu ngơ
Ai là kẻ thắng thì tôi thua
Được, thua, hơn, thiệt, chỉ mua muộn phiền

Thảo luận cho bài: "Thiệt Thòi"