Thiếu Nhau

Tác giả:

Thiếu nhau buồn bỗng giầu thêm

Cái đau đánh mất đang tìm về ngôi
Trái tim thương tích ngậm ngùi
Câu thơ xuất huyết mảnh đời cuồng sinh

Thiếu nhau sầu đắng một mình
Trăm cơn vui cạn, bập bềnh trôi xuôi
Thiếu nhau bãi lở sông bồi
Không nhau, không cả đất trời, nhục vinh

Thiếu nhau thừa thãi điêu linh
Ta đi, ta đến riêng mình ta hay
Thiếu nhau tận nghĩa đọa đầy
Ta thành đá mục, cỏ may lề đời

Thảo luận cho bài: "Thiếu Nhau"