Thiếu Nữ Ngủ Ngày

Tác giả:

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, 
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. 
Lược trúc chải cài trên mái tóc, 
Yếm đào trễ xuống dưới nương long. 
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm, 
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông. 
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, 
Đi thì cũng dở, ở không xong. 

Thảo luận cho bài: "Thiếu Nữ Ngủ Ngày"