Thơ cổ

Tác giả:

Chữ nặng trăng xưa mộng vạc
Heo may từ xao xác nghĩa trang già.

Thảo luận cho bài: "Thơ cổ"