Thơ Đường

Tác giả:

Chuyện viết thơ Đường đã lỗi thời
Bây giờ thời đại tự do rồi
Cần chi niêm luật và vần luật
Không thích đối thanh lẫn đối lời
Bảy chữ tám câu ngắn quá đỗi
Câu đề thực luận kết lôi thôi
Nghĩ sao viết vậy là thi phú
Buộc ý thắt lời chỉ khổ đời

TTT

Thảo luận cho bài: "Thơ Đường"