Thơ khuyên học

Tác giả:

Đen thì gần mực, đỏ gần son,
Học lấy cho hay, con hỡi con!
Cái bút, cái nghiên là của quý,
Câu kinh, câu sử, ấy mùi ngon!
Vàng mua chứa để, vàng hay hết,
Chữ bán dư ăn, chữ hãy còn.
Nhờ Phật một mai nên đấng cả,
Bõ công cha mẹ mới là khôn.
Nguồn: Thơ Nguyễn Khuyến, tr. 12, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Thơ khuyên học"