Thợ tát nước trên đồng cao buổi sáng

Tác giả:

Vụ lý song cao tấn thủ khiên,
Phúc hiêu, thần chiến, đoản xoa xuyên.
Bách tầm phá thảo trường đê mạch,
Ngũ xích tân ương thượng bạn điền.
Bài này trong chùm 12 bài thơ “Thôn cư thập nhị vịnh”.

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Nxb Văn Học, TP HCM, 1976

Thảo luận cho bài: "Thợ tát nước trên đồng cao buổi sáng"