Thở Than

Tác giả:

     Nghe em than-thở sầu đau ,

lòng anh cảm thấy xôn-xao nỗi buồn !

Nhớ anh làm lệ em tuôn,

thương anh em đã héo gầy dung nhan !

Yêu nhau vương-vấn ngập tràn ,

đắng-cay chồng-chất , đêm ngày oán-than !

Dù tình hai đứa muộn-màng

anh em lòng đã chứa-chan tình nồng !

Rồi một ngày mai nắng hồng

chúng mình sum hop quyết không đổi dời !

Đọc thơ em, lệ anh rơi !

Chân tình thể hiện dù đời bể dâu !

Thảo luận cho bài: "Thở Than"