Thỏ thẻ hoà bình

Tác giả:

Nghe Ních-xơn thỏ thẻ hòa bình
Cô hàng xóm đào hầm trú ẩn
Những đơn vị lên đường ra trận
Biết lâu dài còn phải hy sinh.

Thảo luận cho bài: "Thỏ thẻ hoà bình"