Thơ từ biệt Hoàng Liên Phương

Tác giả:

Ác thủ tương khan tiếu bất ngôn,
Biệt hoài nan nhẫn cộng tiêu hồn.
Tha niên nhất khả giang hồ khứ,
Lục bức dương bình hoạ Mẫn Hiên.
Hoàng Liên Phương là một thương nhân Hoa kiều có kho hàng ở Riau, Singapore, nhiều lần tiếp chuyện và làm thơ thù tạc cùng Cao Bá Quát nhân chuyến dương trình hiệu lực Cao Bá Quát đến vùng Hạ Châu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Thơ từ biệt Hoàng Liên Phương"