Thơ vặt làm khi ở Hạ Châu

Tác giả:

Lâu các trùng trùng giáp thuỷ tân,
Tùng âm lương xứ dị hoa xuân.
Thiết ly vô toả quy xa nhập,
Cá cá ô nhân ngự bạch nhân.

Thảo luận cho bài: "Thơ vặt làm khi ở Hạ Châu"