Thơ về đá giữa sông

Tác giả:

Trác lĩnh như nhân lập,
Đương sơn vô dữ quần.
Trung lưu hoặc yển kiển,
Khuynh nhĩ tẩy phù vân.

Dịch nghĩa

Đỉnh núi vững chãi như người đứng,
Núi này không quần tụ cùng núi khác.
Ở giữa sông mà lại cao vút,
Nghiêng tai rửa phù vân.
Bài thơ này được chép trong Phương Đình vạn lý tập 方亭萬里集, Sứ trình vạn lý tập 使程萬里集, và Bích viên tảo giám 璧垣藻鑑. Trong các văn bản chỉ có chữ “đương” 當 khác nhau về tự dạng phồn thể, giản thể.

Nguồn: “Phú giang trung thạch biểu tượng nhân cách của Nguyễn Văn Siêu,” Nguyễn Thị Thanh Chung, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108), 2011

Thảo luận cho bài: "Thơ về đá giữa sông"