Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 1

Tác giả:

Hải thiên hạ nhật độc nghi sương,
Đình viện tam canh chuyển tác lương.
Đậu lậu cúc hoa tiêu tức xứ,
Nhất chi bán thổ dĩ thâm hoàng.

 

Dịch nghĩa

Chỉ một mình thích nghi với sương và mặt trời hè miền biển,
Lúc canh ba nơi sân trong đã chuyển mát.
Đợi đến lúc có tin tức hoa cúc,
Một cành mới nở phân nửa đã vàng sẫm.

Thảo luận cho bài: "Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 1"