Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 2

Tác giả:

Bệnh khởi hoa biên quán khái tần,
Nhược vi bạt khứ khủng thương bần.
Quan tình dã tự Hương giang thuỷ,
Mạc bả công nghi ngộ thế nhân.

Dịch nghĩa

Ốm dậy đã nhiều lần tưới tắm cho hoa,
Nếu nhổ đi sợ làm tổn thương cái nghèo.
Tình nghĩa kẻ làm quan (trôi xuôi) như nước sông Hương,
Đừng nên đem cái nghi thức công cộng mà gạt người đời.

Thảo luận cho bài: "Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 2"