Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 3

Tác giả:

Song song tương ỷ bạng sài ly,
Quan điện quần phương bất cộng nuy.
Khả tích hướng dương tâm độc tại,
Nhĩ lai tam nguyệt lập viêm hy.

 

Dịch nghĩa

Dựa nhau song song cạnh hàng rào cành nhánh,
Trổ sau các hoa khác nên không rụi chung.
Đáng tiếc lòng hướng về mặt trời chỉ còn lại đơn độc,
Gần đây tháng ba mặt trời đã oi bức.

Thảo luận cho bài: "Thờ về hoa quỳ vàng trong vườn kỳ 3"